Az A.Raison Kft Szolnok, Magyar utca 15. szám alatti szálláshely szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződéses Feltételek

 1. Általános rendelkezések
  A szolgáltató adatai:
  Cégnév: A.RAISON Pénzügyi Tanácsadó és Befektető Kft
  Rövidített név: A.Raison Kft
  Székhely: 1067 Budapest, Podmaniczky u. 31. II/11.
  Cégjegyzékszám: 01-09-662831
  Adószám: 11275398-2-42
 2. Általános szabályok
  1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” – a továbbiakban: ÁSZF – szabályozza a szolgáltató által 5000 Szolnok, Magyar utca 15. szám alatt üzemeltetett panzió szálláshelyeinek és a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit. A panzió kereskedelmi neve: „Tulipán Szálló” a kereskedelmi név azonban nem befolyásolja, s nem változtatja meg a Panzióval kapcsolatos jogszabályi, illetve hatósági rendelkezéseket. Ennek megfelelően jelen ÁSZF-ben megjelölt „Szálló” elnevezés alatt panziót kell érteni.
  2. Jelen ÁSZF nem zárja ki egyedi megállapodások megkötését utazási irodákkal, utazásközvetítőkkel, utazásszervezőkkel, vagy más olyan személyekkel, akik a szolgáltató szolgáltatásai értékesítése érdekében a szolgáltatóval hosszabb távon együttműködnek. Ezen egyedi megállapodások eltérhetnek jelen ÁSZF-ben foglaltaktól.
  3. Az A. Raison Kft – a továbbiakban Szolgáltató – valamint a szobafoglalásról rendelkező személy – továbbiakban: Vendég között jelen általános szerződéses feltételek figyelembevétele mellett jön létre szállásszolgáltatás nyújtására és igénybevételére vonatkozó jogviszony.
  4. A Szolgáltató szolgáltatása: szálláshely, egyéb, Vendég által megjelölt szolgáltatások biztosítása a lefoglalt időszakokra a Vendégek számára a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek mellett.
 3. Szerződő felek
  1. A szerződő fél a szolgáltató, valamint a szolgáltatásait megrendelő, igénybe vevő természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb intézmény – továbbiakban megrendelő. Szerződő fél az a természetes személy is, aki a szolgáltató szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi – továbbiakban: vendég.
  2. A szolgáltató és a megrendelő, illetve a vendég a – feltételek teljesülése esetén – a szolgáltatási megállapodás – továbbiakban: Szerződés – szerződő feleivé válnak.
  3. A Szálló szolgáltatását minden esetben a szolgáltató által regisztrált Vendég veheti igénybe.
  4. A szolgáltató álló kizárólag nagykorú személlyel, illetve törvényes, illetve meghatalmazással rendelkező képviselővel köt szerződést.
  5. Nem cselekvőképes vagy 18 éven aluli személy kizárólag cselekvőképes, nagykorú vendéggel, vagy kísérővel veheti igénybe a Szálló szolgáltatásait.
 4. A szolgáltatási szerződés létrejötte, a foglalás menete, a foglalás módosítása
  1. A vendég által email útján tett konkrét on-line foglalása alapján a Szálló foglalás visszaigazolást küld. A foglalásnak változatlan tartalmú visszaigazolásával jön létre a felek között a szálláshely szolgáltatásra vonatkozó, a szolgáltató által írásban (email útján) elfogadott foglalásban meghatározott tartamú szolgáltatási jogviszony – továbbiakban: Szerződés.
  2. A Vendég előzetes ajánlatkérése esetén a Szolgáltató email útján ajánlatot küld. Megszűnik a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, ha az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül email, útján nem érkezik meg az ajánlatkérőtől a szolgáltató ajánlatának változatlan tartalmú elfogadására vonatkozó nyilatkozat (megrendelés). A Szerződés a Vendégnek az elfogadó nyilatkozatának a Szálló részére történő megérkezésének napjával lép hatályba
  3. A szerződés – email váltás esetén is – írásban megkötött szerződésnek minősül, az ajánlatkérés, az ajánlat, a megrendelés és a visszaigazolás a szerződés részei.
  4. A vendég szóban, írásban – levélben, e-mailben – küldött ajánlatkérésére a szolgáltató az ajánlatkérés kézhezvételétől számított 48 órán belül – email útján – ajánlatot küld a vendég részére. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül írásban a tényleges megrendelés a vendég részéről nem érkezik meg, úgy a szolgáltató az ajánlati kötöttsége alól mentesül, a szolgáltató ajánlati kötöttség megszűnik.
  5. A szolgáltatási szerződés a vendég által leadott megrendelés – foglalás – szolgáltató email útján tett – írásbeli visszaigazolásával jön létre. Az email váltás keretében történő megrendelés – foglalás – írásban létrejött szerződésnek minősül. A szóban leadott megrendelés és/vagy megrendelés módosítás csak abban az esetben keletkeztet szerződéses kötelmet, ha azt a szolgáltató email útján vagy egyéb módon visszaigazolta.
  6. A szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés határozott időre szól, melynek időtartama az elfogadott foglalásban megjelölt időtartam.
  7. Abban az esetben, ha a vendég a határozott időtartam lejártát megelőzően úgy dönt, hogy a szolgáltatást a határozott időtartam elteltéig nem kívánja igénybe venni, akkor is köteles a szolgáltatás teljes ellenértékét a szolgáltató részére megfizetni, a szolgáltató pedig jogosult a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékének követelésére. Az ellenérték összegét csökkenti a vendég által a határozott időtartam lejárta előtt elhagyott szobának a szolgáltató által történő újra értékesítéséből a határozott időtartamig számított, és ténylegesen befolyó összeg.
  8. A vendég a szolgáltatás meghosszabbítására csak akkor jogosult, ha ehhez a szolgáltató legkésőbb a határozott időtartam lejártát megelőző napon hozzájárul. Ebben az esetben a meghosszabbításra vonatkozó szállásdíjat a Vendég a meghosszabbítás kezdő napján köteles megfizetni.
  9. A szolgáltatási szerződés módosítása kizárólag a szerződő felek írásba foglalt együttes akaratával lehetséges.
 5. A lemondási (elállási) szerződéses feltételek
  1. A vendég (vagy megrendelő) érvényes és hatályos foglalását díjmentesen lemondhatja, amennyiben a lemondási szándékát írásban jelzi a szolgáltató felé az érkezés előtti 8. napig. Érkezés előtti 8 napon belül 1-7 éjszakás foglalás esetén a Vendég (Megrendelő) bánatpénz (elállási díj) jogcímén a foglalásban megjelölt létszám után fizetendő szállásdíjnak egy éjszakára, 7 éjszakát meghaladó foglalás esetén két éjszakára megállapított díját köteles megfizetni.
  2. Amennyiben a vendég a vendégszobát elfoglalja, ugyanakkor a szerződésben meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szálló jogosult a szállásdíj ellenérték teljes összegére az 4.7, illetve a 5.1. pontokban foglaltak figyelembe vétele mellett.
 6. A szolgáltató által alkalmazott díjak
  1. A szolgáltató az árait előzetes bejelentés nélkül bármikor jogosult szabadon megváltoztatni, azzal, hogy ez nem vonatkozik azon árakra, amelyeket a szerződő fél kérésére adott árajánlatában már megajánlott.
  2. A szolgáltató az árak közlésekor megjelöli az árak adótartalmának – így pl.: általános forgalmi adó, idegenforgalmi adó – jogszabály által meghatározott mértékét. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jogszabály változás esetén a többletterheket előzetes értesítés nélkül áthárítsa a szerződő félre és/vagy a vendégre.
  3. A szolgáltató vállalja, hogy az aktuális szállodai szobaárait, az aktuális akcióit, kedvezményeit, és egyéb ajánlatait az általa működtetett www.tulipanszallo.hu weboldalon is közzéteszi.
  4. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a speciális kondíciókhoz kötött termékei – így például akciós ajánlatai – foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén a fentiektől eltérő egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapítson meg. A Szolgáltató jogosult ezen általános szállodai szerződéses feltételektől eltérő feltételeket kikötni ajánlatában
  5. A szobafoglalásban szereplő létszámon felüli újabb vendég ugyanazon szobában történő éjszakai igénybevétele esetén a szobára kialakított díjat köteles megfizetni, mely díjat a szobát foglaló Vendég számláját növeli.
 7. Kedvezmények
  1. A kedvezmények a tulipanszallo.hu weblapon ismerttett kupon rendszer keretében működnek. (Lásd a főmenü csomagajánlatok pontjában.)
  2. A szolgáltató azon vendégei részére, akik gyermekkel érkeznek, állandó kedvezményeket biztosít.
  3. Azon Vendéget, akinek megrendelése 15 napon túli időpontra vonatkozik s a teljes szállásdíjat a foglalás visszaigazolásától számított 3 napon belül egy összegben átutalja, vagy egyéb módon megfizeti, 5 %-os kedvezmény illeti meg.
  4. Csoportos létszám foglalása esetén tulipanszallo.hu weblapon közzétett feltételek szerinti kedvezményt biztosít a szolgáltató.
  5. A szolgáltató a kedvezmények mértékét az aktuális szezonban a tulipanszallo.hu weblapon tünteti fel.
  6. Az előző pontokban meghatározott állandó kedvezmények melletti esetleges további egyéb kedvezményekről szóló tájékoztatót a tulipanszallo.hu weblapon továbbá a recepción és/vagy a vendégszobában kifüggesztett hirdetmény tartalmazza.
  7. A Szerződés létrejöttét követően közzétett kedvezmény, akció a már létrejött szolgáltatási szerződést nem érinti.
  8. A kedvezmények nem vonhatók össze, a Vendéget a számára legelőnyösebb mértékű egyedi kedvezmény illeti meg.
 8. A fizetés módja és annak biztosítékai
  1. A szolgáltató a megrendelt szolgáltatások teljes összegét, a tartózkodás éjszakáira számítva feltünteti az általa a vendég számára küldött írásos visszaigazoláson.
  2. A vendég a tartózkodás időtartamára számított összeget készpénzben, az érkezésekor köteles kiegyenlíteni készpénz, vagy bankkártya útján. 6 napnál hosszabb tartózkodás esetén a fizetés feltételeiben a Szerződő Felek közös megegyezés keretében ettől eltérhetnek.
  3. Abban az esetben, ha a szolgáltatások ellenértékének megfizetése egészben, vagy részben nem magyar forintban történik, az átszámítás a számla kiállítását megelőző napi MNB deviza vételi árfolyam alapján történik. A szolgáltató biztosítja, hogy az átszámítás és a számlázás alapját képező deviza vételi árfolyamról a szálló recepciója tájékoztatást nyújt.
  4. A szolgáltató a szolgáltatás(ok) ellenértékének kiegyenlítésére készpénzkímélő fizetési eszközöket – így pl.: bankkártya, hitelkártya, cafeteria eszközök, SZÉP kártya is elfogad.
  5. Szolgáltató a vendégszobában elhelyezett minibár fogyasztását a szobaszámlájára terheli, vagy a vendég készpénzben kifizetheti a távozás napján. A minibárban elhelyezett termékek árát a szobában található árlista tartalmazza.
 9. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei:
  1. A vendég a Szállóba való megérkezésekor, a szoba elfoglalása előtt köteles a recepción bejelentkezni és a bejelentőlapot kitölteni. A bejelentőlap kitöltése nélkül a szoba nem foglalható el, és a Szálló szolgáltatásai nem vehetők igénybe.
  2. A Szálló kérheti, hogy a vendég igazolja személyazonosságát. Amennyiben a vendég a recepció felhívása ellenére sem igazolja hitelt érdemlően személyazonosságát, a Szolgáltató azonnali hatállyal elállhat a szerződéstől és kárainak megtérítését követelheti.
  3. Nem uniós állampolgár esetében a Szolgáltató köteles a vendég útlevelét a bejelentkezéskor elkérni, az abban szereplő adatokat a vendégkönyvben rögzíteni, az úti okmányról másolatot készíteni
  4. A vendég a megrendelt és a szolgáltató által visszaigazolt vendégszobát az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el és azt utolsó tartózkodási napon délelőtt 12:00 óráig köteles azt elhagyni.
  5. Abban az esetben, ha a vendég a szobát az érkezési napon 14 órás időpont előtt kívánja elfoglalni, azt felár nélkül a szabad kapacitás függvényében teheti meg. .
  6. A szolgáltató vendégei számára lehetővé teszi – hogy a szállóban háziállatát (kutyát, vagy macskát) bevigye azzal, hogy a háziállat a vendégszobában kizárólag a vendég felügyeletével tartható és a vendégek számára nyitva álló közös helyiségeket csak a vendégszoba megközelítésére használhatják. Amennyiben a szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a háziállat mérete, vagy viselkedése zavarja az üzemeltetést, jogosult a háziállat fogadását megtagadni.
  7. A vendég teljes kártérítéssel tartozik a háziállata által okozott károkért.
  8. A szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szolgáltatás nyújtását megtagadni, ha:
   • a vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott szobát, illetve a szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat és/vagy az azok biztosítására szolgáló helyiségeket nem rendeltetésszerűen használja,
   • a vendég a szálló házrendjét megzavarja, és a zavaró magatartást felszólítás ellenére sem hagyja abba,
   • a vendég nem tartja be a szálló biztonsági szabályzatát – pl.: tiltott helyen dohányzik és azt a felszólítás ellenére sem hagyja abba,
   • a vendég a szálló alkalmazottaival, vagy vendégeivel kifogásolható módon, durván viselkedik, alkohol, vagy kábítószer befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan magatartást tanúsít,
   • a vendég fertőző, vagy olyan betegségben szenved, amely zavarja a többi vendég nyugalmát. Inkontinens, valamint önmagát ellátni nem képes vendég szintén nem veheti igénybe a szálló szolgáltatásait,
   • a szerződő fél vagy a vendég a szolgáltató által igényelt fizetési kötelezettségét a szolgáltató által meghatározott időpontig nem teljesíti,
   • a vendég a szálló összes szolgáltatását, a teljes tartózkodási idő alatt saját felelősségére veszi igénybe,
   • a gyermek, vagy fiatalkorú vendég egészségi állapota, vagy bármilyen egyéb okból nem hagyható szülői felügyelet nélkül
  9. A vendég teljes körű jogi és anyagi felelősséggel tartozik mindazon kárért és sérelemért, amelyet az engedély nélkül bevitt dolog okoz más vendégnek, harmadik személynek vagy a szolgáltatónak.
  10. A szállóban tilos a dohányzás. Dohányozni kizárólag a dohányzásra kijelölt helyen   lehetséges. A vendég, illetve a szálló területén tartózkodó bármely személy köteles az előírás betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy a szálló területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a szolgáltatót az illetékes hatóság a vonatkozó jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy a szolgáltató jogosult az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítani, illetve annak megfizetését tőle követelni.
 10. Rendellenes magatartás
  1. A vendégek nyugalma érdekében a szálló területén 22:00 óra után – kivéve a szálló által szervezett vagy engedélyezett rendezvény, program esetében – tilos a hangoskodás, zenélés, zajjal, lármával járó tevékenység, hangeffektusok, a szobában zavaró hangerejű televíziózás, rádiózás stb.
  2. A szálló területén – időponttól függetlenül – tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját; zaklatásnak minősül vagy minősülhet, alkalmas mások megfélemlítésére.
  3. A szálló munkatársa jogosult figyelmeztetni a rendbontó és/vagy hangoskodó vendéget. Az első figyelmeztetés díjmentes, a második és harmadik figyelmeztetésért a szálló s egyenként 5.000 Ft összeggel terheli meg a figyelmeztetett vendég szobaszámláját. A harmadik figyelmeztetés után a szolgáltató jogosult a szolgáltatási szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani, és a vendéget a szállóból visszafizetési és/vagy kártérítés kötelezettség nélkül haladéktalanul kiutasítani.
  4. A szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan sérelemért, amelyet a vendég magatartása okoz más vendégnek.
 11. A vendég jogai
  1. A szolgáltatási szerződés alapján a vendég jogosult a megrendelt szoba használatára.
  2. A vendég a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet. A Szálló az ezen időszakban hozzá írásban benyújtott panaszt megvizsgálja és kezeli. A Szállóból való elutazását követően a vendég panasztételi joga megszűnik.
 12. A vendég kötelezettségei
  1. A vendég köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét érkezésekor a szolgáltató részére kiegyenlíteni.
  2. A vendég köteles gondoskodni arról, hogy a felügyelete alá tartozó kiskorúak folyamatosan felnőtt felügyelete alatt tartózkodjanak a szállóban.
  3. A vendég köteles az őt ért kárt haladéktalanul jelenteni a szálló recepcióján és minden szükséges adatot a szálló a rendelkezésére bocsátani, amely ahhoz szükséges, hogy a káreset körülményei tisztázhatóak lehessenek, illetve amelyek egy esetleges szabálysértési, vagy büntető eljáráshoz szükségesek.
  4. A vendég köteles mindazon károkért helytállni, melyeket a szolgáltató, vagy harmadik személy elszenved a vendég, vagy kísérője, vagy ezen személyek bármelyikének felügyelete alá tartozó személyek okoznak. A vendég kártérítési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a károsult kárának megtérítését közvetlenül a szolgáltatótól jogosult követelni.
  5. A szobafoglalásban szereplő létszámon felüli újabb vendég ugyanazon szobában történő éjszakai igénybevétele esetén a szobára kialakított díjat köteles megfizetni, mely díjat a szolgáltató a megrendelő számláját az új vendég által igénybevett szolgáltatási díjjal megnöveli.
 13. A szolgáltató jogai
  1. Amennyiben a vendég az igénybe vett szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégek azon vagyontárgyaira, melyeket a szállodába magával vitt.
  2. Értéktárgyban, készpénzben, értékpapírban keletkezett kárért a szolgáltató csak abban az esetben tartozik felelősséggel, ha azt megőrzésre kifejezetten átvette.
  3. Az engedély nélkül bevitt dologban keletkezett kárért való felelősséget a szálloda kizárja.
 14. A szolgáltató kötelezettségei
  1. A szolgáltató köteles a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások és szolgáltatás standardok szerint teljesíteni.
  2. A szolgáltató köteles a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléshez szükséges lépéseket megtenni, a megtett lépéseket írásban rögzíteni és erről a vendéget tájékoztatni.
  3. A szolgáltató felelősséget vállal minden olyan a vendéget ért igazolt kárért, amely a szállón belül, kizárólag a maga, vagy alkalmazottai felróható magatartása miatt következett be.
  4. A szolgáltató felelőssége nem terjed ki azon káreseményekre, amelyek a szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég, vagy a felügyelete alá tartozók okoztak.
  5. A szolgáltató kártérítési felelőssége – a kizárólag neki felróható magatartásán felül – csak akkor következik be, ha a vendég a kár bekövetkezését követően a szükséges adatokkal azonnal jelenti a szolgáltató recepcióján.
  6. A szolgáltató a vendég értéktárgyának, értékpapírjának vagy készpénzének elvesztéséért, elpusztulásáért, vagy megsérüléséért kizárólag csak akkor felelős, ha azt kifejezetten átvette.
  7. A szolgáltató felelőssége nem terjed ki a szerződő fél csomagjaira és azok tartalmára érkezés és elutazás alkalmával, ki és berakodáskor, továbbá a szobába és onnan történő szállítás során a szolgáltató kártérítési felelősségének mértéke a szerződés szerinti napi szobaár összegének legfeljebb háromszorosa.
 15. Titoktartás
  1. A szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségének teljesítése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek – és amennyiben ezt a vendég a szolgáltató tudomására hozta – a szerződő fél vonatkozó belső szabályai szerint eljárni.
  2. Jelen ÁSZF-ben foglaltak, valamint a Szálló Házirendje a szolgáltatási szerződés szerves részét képezik, az abban foglaltak kötelezőek mind a Megrendelő, mind a Vendég számára.
  3. A szerződő felek közötti jogviszonyra jelen ÁSZF-ben nem, vagy másképpen nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvéről szóló törvény – Ptk. – rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
  4. A szerződéssel kapcsolatos vitás kérdésekkel kapcsolatos peres eljárás lefolytatására a szerződő felek a Szolnoki Járásbíróság, illetve ennek hatásköre hiányában a Szolnoki Törvényszék alávetésen alapuló kizárólagos illetékességét kötik ki.

Budapest, 2017. március 06.

A.Raison Kft
szolgáltató